30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 699 قانون مدنی

تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.

error: