30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 698 قانون مدنی

بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.

error: