30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 697 قانون مدنی

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.

error: