30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 696 قانون مدنی

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

error: