30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 695 قانون مدنی

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.

error: