30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 693 قانون مدنی

مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

error: