30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 692 قانون مدنی

در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آنرا بنماید.

error: