30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 691 قانون مدنی

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است ، باطل است.

error: