30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 69 قانون مدنی

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

error: