30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 689 قانون مدنی

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است.

error: