30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 688 قانون مدنی

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

error: