30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 687 قانون مدنی

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

error: