30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 686 قانون مدنی

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

error: