30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 685 قانون مدنی

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

error: