30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 681 قانون مدنی

بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

error: