30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 680 قانون مدنی

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

error: