30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 679 قانون مدنی

موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

error: