30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 678 قانون مدنی

وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:

1- به عزل موکل.

2- به استعفای موکل.

3- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

error: