30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 677 قانون مدنی

اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

error: