30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 675 قانون مدنی

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

error: