30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 672 قانون مدنی

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

error: