30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 671 قانون مدنی

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

error: