30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 670 قانون مدنی

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.

error: