30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 668 قانون مدنی

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است به او رد کند.

error: