30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 666 قانون مدنی

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا” وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.

error: