30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 665 قانون مدنی

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

error: