30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 664 قانون مدنی

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه خواهد بود.

error: