30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 663 قانون مدنی

وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

error: