30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 662 قانون مدنی

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

error: