30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 661 قانون مدنی

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

error: