30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 660 قانون مدنی

وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

error: