30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 66 قانون مدنی

وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.

error: