30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 569 قانون مدنی

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

error: