30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 658 قانون مدنی

وکالت ایجابا” و قبولا” بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

error: