30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 657 قانون مدنی

تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است.

error: