30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 656 قانون مدنی

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

error: