30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 655 قانون مدنی

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.

error: