30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 654 قانون مدنی

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.

error: