30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 653 قانون مدنی

حذف گردید. 8/10/61

error: