30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 652 قانون مدنی

در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

error: