30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 651 قانون مدنی

اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

error: