30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 650 قانون مدنی

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.

error: