30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 65 قانون مدنی

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

error: