30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 649 قانون مدنی

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

error: