30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 647 قانون مدنی

مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

error: