30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 646 قانون مدنی

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

error: