30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 645 قانون مدنی

در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا630 رعایت شود.

error: