30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 644 قانون مدنی

در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

error: