30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 643 قانون مدنی

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

error: