30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 642 قانون مدنی

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

error: